Účel nadace

Účelem založení nadace je zejména podpora v oblastech

a)

veřejně prospěšných aktivit, dobrovolnictví, nových metod filantropie a společenské odpovědnosti, vyhledávání a zavádění příkladů dobré praxe;

b)

studia a praktického uplatňování křesťanského sociálního učení, mezináboženského a mezikulturního dialogu;

c)

činnosti církví, řádů, kongregací a jiných církvemi zřizovaných institucí;

d)

posilování moravské regionální identity v kontextu prohlubování evropské integrace, mezinárodní spolupráce a rozvojové pomoci;

e)

prohlubování partnerských vztahů mezi moravskými regiony a Lichtenštejnským knížectvím;

f)

bezpečnosti obyvatelstva, posilování prestiže spojeneckých armád a plnění závazků v rámci NATO;

g)

rozvoje občanské společnosti, umění vládnout, činnosti svobodných médií, ochrany lidských práv a náboženských svobod;

h)

rozvoje turistického ruchu, výstavnictví a regionálních tradic;

i)

živé kultury, údržby a obnovy památek, historie a umění;

j)

architektury, designu, urbanismu, dopravy, územního a regionálního rozvoje;

k)

trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, prosazování principů cirkulární ekonomiky, zemědělství a vinařství.

l)

vědy, výzkumu, inovací a průmyslu, vzdělání a zahraničních stáží;

m)

volnočasových aktivit, tělovýchovy, sportu a prevence sociálně-patologických jevů

n)

rozvoje osobnosti, zlepšování pro rodinného klimatu, mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracovního života;

o)

humanitární a charitativní pomoci, činnosti hospiců, sociálního bydlení, sociální a zdravotní péče.